»

Cele Statutowe Borneńskiego Centrum Incjatyw Społecznych - UNIVERSUM

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2) Pomoc charytatywna.
3) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
4) Działania na rzecz osób starszych.
5) Działania na rzecz dzieci i młodzieży.
6) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego.
7) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
8) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
9) Propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia społeczności lokalnej w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością.
10) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
11) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
12) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
13) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
14) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
15) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
16) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspierające rozwój demokracji.
17) Działania na rzecz integracji europejskiej.
18) Promocja i organizacja wolontariatu.
19) Promocja zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom.
20) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt. 1-20


Universum Borne Sulinowo

2013