»

Mobilizacja powszechna w mieście - w cywilu

Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum” informuje, że w dn. 12.12.2012 podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Mobilizacja powszechna w mieście „w cywilu”. Kwota dofinansowania w wys.119.232 zł pochodzi z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – zgodnie z umową Nr 129/M/2/2012 z dnia 12.12.2012r.
http://www.programszwajcarski.gov.pl
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
 

Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców w kreowaniu polityki publicznej służącej rozwiązywaniu najważniejszych problemów społeczno-gospodarczych miasta i gminy Borne Sulinowo. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 r. Przedmiotem projektu jest organizacja 6 Warsztatów Ożywienia Społeczno – Gospodarczego, podczas których uczestnicy projektu poznają najlepsze przykłady partnerstw trójsektorowych (samorząd, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe) i ich efekty, przeprowadzą wspólną diagnozę środowiska lokalnego, wytyczą kierunki rozwoju społ.–gosp. gminy, wypracują kilka propozycji działań partnerskich, spośród których, w drodze głosowania, wybiorą 3 najlepsze projekty oraz ustalą osoby odpowiedzialne za ich wdrażanie. Warsztaty będą się odbywały w okresie od 1.03.2013 do 31.08.2013 r. i będą prowadzone przez 2 ekspertów z Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network z Krakowa.

Okres od 1.01.do 28.02.2013 to czas na przygotowanie Warsztatów, w tym powołanie 4- osobowego Zespołu Strategicznego (koordynator projektu, przedstawiciel Partnera, przedsiębiorca, członek org. pozarządowej), który zajmie się rozesłaniem zaproszeń dla uczestników i Listu Intencyjnego Projektu, przygotowaniem materiałów dla uczestników itp. Okres od 1.09 do 31.12.2013 przeznaczymy na doradztwo dla osób wybranych przez uczestników Warsztatów do wdrażania przegłosowanych projektów. Przewidujemy, że praca nad wdrażaniem projektów może wymagać konsultacji specjalistycznych, wyjazdów służbowych, wizyt studyjnych, podniesienia kompetencji przywódczych itp., bez których mógłby nastąpić zastój lub wygaśnięcie motywacji do pracy.
 

Uczestnicy projektu:
- władze gminy, kierownicy referatów UM, dyrektorzy i kierownicy jednostek org. gminy
- przedstawiciele samorządów różnych szczebli (Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Rad Osiedli, Rad Sołeckich, Samorządów Uczniowskich itp.)
- liderzy wszystkich organizacji pozarządowych, zespołów i grup hobbystycznych, przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych
- przedsiębiorcy
- kierownicy infrastruktury technicznej, społecznej i kulturalnej, których polityka ma również wpływ na naszą gminę
- władze powiatu i kierownicy wybranych jednostek powiatowych

 

 Universum Borne Sulinowo

2013